Annual Manufacturing Cash Improvement Budget (AMCIB) – Bugetul anual de îmbunătățire a numerarului de producție este un element al celui de-al treilea pas al sistemului MCPD. Este o extensie a bugetului anual de îmbunătățire a producției (AMIB) pentru produsele existente și cele noi și o extensie a fluxului de numerar convențional al companiei. Rolul AMCIB este să sprijine miza anuală a MCPD pentru toate costurile familiei de produse, respectiv a obiectivului anual al MCI, prin planificarea și evaluarea în bani și câștigurile obținute ca urmare a îndeplinirii țintelor anuale ale MCI.

Annual Manufacturing Improvement Budgets (AMIB)Bugetele anuale de îmbunătățire a producției reprezintă un element din cel de-al treilea pas al sistemului MCPD. Ele sunt abordarea tuturor PFC a companiei cu scopul de a planifica și controla nivelul țintei anuale MCI prin: (1) bugetul anual de îmbunătățire a producției pentru produsele existente, (2) bugetul multianual de îmbunătățire a producției pentru produsele noi.

Critical to Annual Manufacturing Profitability Tree (CAMPT) – Arborele profitabilității de producție critic – anual este instrumentul pentru selectarea, planificarea și direcționarea tuturor proiectelor de îmbunătățire kaizen și kaikaku pentru a atinge obiectivul anual al MCI.

Critical Costs of Losses and Waste (CCLW) – Costurile critice ale pierderilor (losses & waste): vezi matricea 4 (Analizați și stabiliți costurile critice ale pierderilor – losses and waste).

Costs of Losses and Waste (CLW) – Costurile pierderilor (losses and waste): vezi matricea 3 (Convertirea continuă a pierderilor – losses & waste – în costuri de producție).   

Company Productivity Mission (CPM) – Misiunea de productivitate a companiei este extinderea viziunii productivității companiei (CPV) și este al doilea pas al modelului de productivitate al afacerii – productivity business model (PBM) – cadrul sistemului MCPD. Este capacitatea de producție necesară pentru a fi furnizată de sistemul de producție al companiei pentru următorii 5-10 ani și este sarcina managerilor superiori.

Company Productivity Strategy (CPS) – Strategia de productivitate a companiei este extensia obiectivelor de bază ale productivității afacerii – productivity core business goals (PCBG) și este al patrulea pas al modelului de productivitate al afacerii – productivity business model (PBM) – cadrul sistemului MCPD. Reprezintă detaliile obiectivelor și direcțiilor PCBG și modul în care strategia de productivitate de bază, strategia de productivitate departamentală și strategia de productivitate a familiei de produse vor contribui la realizarea țintelor anuale și multianuale de profit. Este sarcina managerilor superiori și mijlocii.

Company Productivity Vision (CPV) – Viziunea de productivitate a companiei stabilește direcțiile vizionare pentru a face profit prin productivitate și este primul pas al modelului de productivitate al afacerii – productivity business model (PBM) – cadrul sistemului MCPD. Este declarația Consiliului de Administrație cu privire la numărul de produse care urmează să fie vândute și la profitul pentru următorii 5-10 ani pentru fiecare PFC.

Daily Cost Management (DCM) – Managementul zilnic al costurilor este al șaptelea pas al sistemului MCPD (managementul zilnic al MCI). Se referă la controlul zilnic al proceselor și echipamentelor sau la managementul shop floor pentru MCI, pentru a verifica productivitatea la toate KPI-urile și pentru a verifica gradul de îndeplinire a implementării politicilor MCI pentru toate PFC-urile din KPI-uri legate de pierderi (losses & waste).

Daily Manufacturing Cost Improvement Process (DMCIP) – Procesul zilnic de îmbunătățire a costurilor de producție este instrumentul de bază al celui de-al șaptelea pas al sistemului MCPD (managementul zilnic al MCI). Este un set de principii, procese și instrumente care permit monitorizarea și atingerea țintelor și mijloacelor anuale ale MCI la toate nivelurile organizației și stabilesc clar niveluri de luare a deciziilor, prin desemnarea responsabililor pentru toate KPIs-urile legate de MCI (…) asigurând o comunicare rapidă pe orizontală și pe verticală pentru a avea continuu o reacție rapidă și un răspuns adecvat la orice problemă cu țintele și mijloacele anuale ale MCI.

Daily Management Indicators (DMIs) – Indicatorii zilnici de management sunt extensia indicatorilor kaizen și kaikaku (KKIs) pentru MCI și sunt un element al celui de-al cincilea pas al modelului de productivitate al afacerii (PBM) – cadrul sistemului MCPD. Aceștia identifică, raportează și abordează abaterile de la standard cât mai rapid pentru KPI-urile generice ale companiei (producție, calitate, cost, livrare, siguranță, moral – PQCDSM), pentru KPI-urile legate de pierderi (losses & waste), CLW și CCLW și pentru KKI-uri prin activități de rezolvare a problemelor de zi cu zi, prin participarea coordonatorilor de echipă și a operatorilor.

External Manufacturing Target Profit – Profitul țintă de producție extern este profitul țintă de producție multianual și anual obținut din producția și vânzarea produselor către clienți. Calcul: profitul țintă de producție multianual și anual – profit de producție extern multianual și anual = profitul țintă de producție intern multianual și anual.

Internal Manufacturing Target Profit – Profitul țintă de producție intern este profitul țintă de producție multianual și anual obținut din MCI. Calcul: profitul țintă de producție multianual și anual – profit de producție extern multianual și anual = profitul țintă de producție multianual și anual.

Indicatorii Kaizen și Kaikaku (KKIs) sunt extensia indicatorilor cheie de performanță (KPI) și sunt un element al celui de-al cincilea pas al modelului de productivitate al afacerii (PBM) – cadrul sistemului MCPD. Aceștia evaluează continuu succesul KPI-urilor legate de pierderi (losses & waste), CLW și CCLW la nivelul fiecărui proces PFC.

Losses and Waste Stratification Flow Analysis (LWSFA) – Analiza fluxului de stratificare a pierderilor (losses & waste) este măsurarea impactului pierderilor – losses & waste (cauză) asupra tuturor pierderilor din procesele din amonte (efectele), din procesele din aval (efecte) și din procesul în care pierderile au avut loc (efecte). Echipa MCPD încearcă să identifice cât mai multe efecte posibile ale unei cauze care să determine CCLW (vezi matricea 4).

Management Branding (MB) ”este un sistem managerial care, printr-o abordare integrată, creează și sincronizează, pentru aplicație, identități comportamentale manageriale contextuale pentru a crește productivitatea organizațională și/ sau creșterea economică” (Posteucă, 2011).

Multiannual Basic Productivity Strategies (MBPS) – Strategiile multianuale de productivitate de bază este un instrument pentru a obține profituri de producție multianuale pentru: (1) a asigura un nivel acceptabil de eficacitate în atingerea numărului țintă anual și multianual de unități care urmează să fie produse și vândute (prin maximizarea ieșirilor; reducerea intrărilor neutilizate de fapt – îmbunătățirea pierderilor – losses); (2) a asigura un nivel acceptabil de eficiență pentru a îndeplini costurile țintă de producție anuale și multianuale (prin minimizarea intrărilor; reducerea cantității de intrări în exces – îmbunătățirea pierderilor – waste).

Managament by Manufacturing Cost Improvement Policy (MMCIP) – Managementul prin politica de îmbunătățire a costurilor de producție este gestionarea îndeplinirii costurilor și țintelor anuale și multianuale de producție.

Manufacturing Cost Improvement (MCI) – Îmbunătățirea costurilor de producție este procesul de căutare, identificare și îndepărtare a CLW și CCLW din procesele fiecărui PFC prin stabilirea țintelor și a mijloacelor de a viza în permanență costurile ideale (zero CLW).

Manufacturing Cost Improvement Catchball Process (MCICP) este procesul de luare a deciziilor participative privind țintele anuale MCI și mijloacele prin care informațiile și ideile sunt aruncate și surprinse înainte și înapoi în întreaga companie de producție pentru fiecare PFC.

Manufacturing Cost Policy analysis (MCPa) – Analiza politicii costurilor de producție este prima fază a sistemului MCPD – primii doi pași ai sistemului MCPD. Reprezintă procesul de a traduce necesitatea de a reduce costurile unitare de producție în acțiuni și activități concrete la nivelul proceselor principale ale fiecărui PFC și de a crește angajamentul managerial real și de a reduce rezistența la schimbare în rândul tuturor oamenilor din companie și nu numai.

Manufacturing Cost Policy development (MCPd) – Dezvoltarea politicii costurilor de producție este a doua fază a sistemului MCPD – a treia și a patra etapă a sistemului MCPD. Este procesul de coordonare a mijloacelor MCI pentru atingerea țintelor MCI cu scopul de a sprijini în mod constant MCPD pe termen mediu și lung și de a asigura comunicarea orizontală și verticală prin implicarea totală a tuturor departamentelor pentru a realiza transformarea continuă a companiei prin reducerea comportamentului managerial reactiv la provocările operaționale.

Manufacturing Cost Policy management (MCPm) – Managementul politicii costurilor de producție este a treia fază a sistemului MCPD – a cincea, a șasea și a șaptea etapă a sistemului MCPD (ultimii pași). Reprezintă procesul de implicare totală a tuturor persoanelor din companie și nu numai pentru a îndeplini mijloacele MCI, monitorizarea, evaluarea și ajustarea eficacității sistemului MCPD.

Matricea 1 a MCPD: Continuous Measurement of Losses and Waste – Măsurarea continuă a pierderilor (losses & waste) este o parte din al doilea pas al sistemului MCPD. Este o parte a procesului de reconciliere continuă și constantă între abordarea de sus în jos și de jos în sus pentru stabilirea țintei anuale MCI pentru fiecare PFC. Este analiza calitativă a identificării oportunităților unei abordări MCI consistente pentru pierderi (losses & waste) pentru fiecare proces major al fiecărei PFC și sistem de producție cu KPI-uri pentru pierderi – losses & waste (nivelul de non-productivitate este măsurat continuu și constant în ultimele 6- 12 luni).

Matricea 2 a MCPD:  Analyze and Identify Sources that Generate Losses and Waste – Analiza și identificarea surselor care generează pierderi (losses & waste) este o parte din al doilea pas al sistemului MCPD. Este o parte a procesului de reconciliere continuă și constantă între abordarea de sus în jos și de jos în sus pentru stabilirea țintei anuale MCI pentru fiecare PFC. Este analiza cauzelor pierderilor (losses & waste) la rădăcina lor unde se formează și apoi sunt împiedicate să apară și să să aibă efecte la nivelul fiecărei PFC și a întregului sistem de producție (efecte resimțite cel mai adesea în inventar și stocuri).

Matricea 3 a MCPD: Continually Converting Losses and Waste into Manufacturing Costs – Convertirea continuă a pierderilor (losses & waste) în costuri de producție este o parte din al doilea pas al sistemului MCPD. Este o parte a procesului de reconciliere continuă și constantă între abordarea de sus în jos și de jos în sus pentru stabilirea țintei anuale MCI pentru fiecare PFC. Este o analiză cantitativă pentru a identifica CLW în proporție de 30-40% din costurile de producție curente pentru fiecare PFC pentru a: (1) determina valoarea totală a rezervelor multianuale de MCI, (2) a stabili baza CCLW anuale și implicit pentru țintele și mijloace le MCI anuale; (3) a stabili planul anual și multianual de reducere a costurilor pentru CLW pentru fiecare obiect de cost (cum ar fi: CLW pentru fiecare produs; CLW pentru toate produsele PFC și CLW pentru un proces/ echipament/ centru de costuri).

Matricea 4 a MCPD: Analyze and Establish Critical Costs of Losses and Waste – Analiza și stabilirea costurilor critice ale pierderilor (losses & waste) este o parte din al doilea pas al sistemului MCPD. Este o parte a procesului de reconciliere continuă și constantă între abordarea de sus în jos și de jos în sus pentru stabilirea țintei anuale MCI pentru fiecare PFC. Este procesul de determinare a stării viitoare acceptabile a CLW total al fiecărui PFC și per total companie pentru următorii 5 ani și are ca scop identificarea CCLW care este cel puțin 80% din CLW identificată de matricea 3.

Matricea 5 a MCPD: Current Assumptions for Critical Costs of Losses and Waste Improvement – Ipotezele curente pentru îmbunătățirea costurilor critice ale pierderilor (losses & waste) reprezintă o parte a celui de-al doilea pas al sistemului MCPD. Este o parte a procesului de reconciliere continuă și constantă între abordarea de sus în jos și de jos în sus pentru stabilirea țintei anuale MCI pentru fiecare PFC. Este procesul de determinare a nivelului anual de CLW care poate fi abordat prin reducerea nivelului CCLW anual pentru fiecare PFC. Acesta urmărește să identifice și să abordeze în mod constant principalele fenomene, principii și simptome ale CLW prin dezvoltarea ipotezelor actuale pentru CCLW, în special ipoteze credibile, după ce TOCR a fost stabilit pentru următorii 5 ani pentru a reduce CLW.

Matricea 6 a MCPD: Setting Annual MCI Targets to Achieve Annual MCI Goal – Stabilirea țintelor anuale ale MCI pentru atingerea obiectivului anual MCI este o parte a celui de-al doilea pas al sistemului MCPD. Este o parte a procesului de reconciliere continuă și constantă între abordarea de sus în jos și de jos în sus pentru stabilirea țintei anuale MCI pentru fiecare PFC. Este procesul de stabilire a țintelor anuale MCI care converg pentru a atinge obiectivul anual MCI. Matricea 6 se dezvoltă împreună cu matricea 5, cu matricea 7, cu CAMPT și bugetele anuale pentru MCI, după ce s-au stabilit actualele ipoteze pentru îmbunătățirea CCLW pentru anul următor.

Matricea 7 a MCPD: Setting Annual MCI Means to Achieve Annual MCI Targets – Stabilirea mijloacelor anuale de MCI pentru atingerea țintelor anuale MCI este o parte a celui de-al doilea pas al sistemului MCPD. Este o parte a procesului de reconciliere continuă și constantă între abordarea de sus în jos și de jos în sus pentru stabilirea țintei anuale MCI pentru fiecare PFC. Este procesul de stabilire a legăturii între mijloacele anuale MCI și obiectivele anuale ale MCI prin îndeplinirea strategiilor anuale de bază ale MCI.

Manufacturing Cost Policy Deployment este ”(…) procesul de transpunere a obiectivului strategic de reducere a costurilor de producție pe termen lung către îmbunătățirea activităților sistematice anuale și către acțiuni anuale de îmbunătățire sistemică prin stabilirea de ținte și mijloace pentru îmbunătățirea costurilor proceselor familiilor de produse (…) (Posteucă, 2015, p. 65; Posteucă and Sakamoto, 2017, p. 81-82; Posteucă, 2018, p. 10-11).

Multiannual Manufacturing Improvement Budgets (MMIB) – Bugetele de îmbunătățire a producției multianuale reprezintă extensia AMIB pentru produsele actuale și viitoare ale tuturor PFC-urilor companiei, cu scopul de a planifica și controla nivelul țintelor de profit de producție multianual (intern și extern).

Productivity Business Model (PBM)  – Modelul de productivitate al afacerii este un proces de susținere a implementării complete a unui program de productivitate multianual robust la toate nivelurile unei companii pentru a susține profitabilitatea și competitivitatea pe termen lung. Este cadrul de implementare al sistemului MCPD și constă în 7 faze principale: (I) Viziunea de productivitate a companiei (CPV), (II) Misiunea de productivitate a companiei (CPM), (III) Strategia obiectivelor principale de productivitate a afacerii, (V) Dezvoltarea politicii de productivitate (OMI, KPI, KKI, DMI), (VI) Feedback-ul continuu de productivitate către CPV.

Productivity Core Business Goals (PCBG) – Obiectivele de afaceri de bază ale productivității reprezintă extensia misiunilor de productivitate (CPM) ale companiei și este un element al celui de-al cincilea pas al modelului de productivitate al afacerii (PBM) – cadrul sistemului MCPD. PCBG reprezintă direcțiile majore din cadrul companiei, care trebuie îmbunătățite continuu pentru a îndeplini „viziunea productivității” bazată pe „misiunea productivității”. PCBG evidențiază domeniile cheie pentru care vor fi alocate resurse în viitor, cum ar fi: reducerea timpului de livrare a producției, reducerea costurilor de producție, creșterea profitului de producție, dezvoltarea de noi produse, asigurarea respectului pentru oameni.

Productivity Master Plan (PMP) – Master planul de productivitate este procesul de stabilire a unui plan strategic de productivitate anual și în special multianual (5 ani) pentru fiecare PFC.

Product Family Cost (PFC) – Costul familiei de produse este un grup de produse care împărtășește aceleași tipuri de costuri, echipamente și parametri de procesare. Definiția PFC se face ținând cont de următoarele elemente: (1) numerele de producție, (2) contribuția la profiturile țintă multianuale și anuale pentru ținta anuală MCI, (3) procentul proceselor similare pe întregul flux de producție (4) ) produse care au un potențial similar de a reduce CLW și de a atinge țintele anuale ale MCI; și (6) ciclul de viață al produsului crește și/ sau se încadrează în volumul inițial și în profitul țintă (în final).

Physical Losses (PL) – Pierderile fizice sunt structurile pierderilor (losses & waste) asociate cu intrările de materiale din procese. Costul de producție este legat de PL (sau impactul asupra intrărilor din sistemul de producție).

Strategic Direction of Improvement (SDI) – Direcția strategică de îmbunătățire reprezintă extensiile de implementare a politicilor MCI pentru fiecare PFC pentru orientarea strategică a nevoilor de îmbunătățire a productivității. Există trei tipuri: SDI (1): Capacitatea producției (maximizare ieșiri – E); SDI (2): Controlul producției (minimizarea intrărilor – I) și SDI (3) Livrarea producției (minimizarea intrărilor – I).

Strategic Key Points on Manufacturing Process (SKPMP) – Punctele cheie strategice privind procesul de producție sunt extensia PCBG. Este analiza pentru fiecare PFC pe baza căreia sunt dezvoltate strategiile de productivitate, obiectivele anuale de productivitate, KPI-urile CLW, activitățile kaizen și kaikaku și managementul zilnic al MCI la toate nivelurile ierarhice ale companiei de producție.

Time-Related Losses (TRL) – Pierderile legate de timp sunt structurile de pierderi în procese/ echipamente. Costul de transformare este legat de TRL (sau impactul asupra ieșirilor sistemului de producție).

Total Offer for Cost Reduction (TOCR) –  Oferta totală pentru reducerea costurilor este statutul viitor acceptabil al CLW pentru următorii 5 ani (vizând costurile ideale zero CLW).

Zero Costs of Losses and Waste (ZCLW) Costurile zero ale pierderilor (losses & waste) sunt starea ideală sau destinația finală a transformării succesive a fluxului de producție prin procesul continuu al celor șapte etape ale MCPD (planificarea și execuția viitorului CLW/ CCLW, de obicei anual) pentru a atinge costuri ideale (zero CLW/ CCLW) pentru fiecare PFC pentru a reduce/ elimina 30-40% din CLW în costurile totale de producție ale unui PFC.

Share: