〈RO〉 Politica de confidențialitate

Pentru a accesa site-ul web www.exegens.com nu este nevoie să furnizați date personale. În măsura în care doriți să ne trimiteți un mesaj, vă putem solicita anumite date de identificare care se referă la informațiile care pot fi utilizate pentru a vă contacta online sau offline. Aceste informații sunt colectate numai cu consimțământul dvs. (dacă le oferiți în mod deliberat prin intermediul formularului de contact de pe site sau prin intermediul formularului de abonare la newsletter).

Vă informăm că datele de contact din baza de date Exegens sunt obținute în mod direct ca urmare a unor corespondențe anterioare, datorită calității de client al companiei noastre sau datorită solicitării unor informații în legătură cu serviciile noastre.

Dorim să vă asigurăm pe această cale că organizația noastră a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor utilizate atât în scop contractual, cât și pentru a ține la curent solicitanții cu privire la activitățile noastre.

Datele furnizate de utilizatori sunt strict confidențiale. Exegens se angajează să nu furnizeze unei terțe părți neautorizate aceste date și să le folosească strict pentru comunicarea cu dvs.

Politica de securitate a firmei include măsuri de securitate și protecție a datelor cu caracter personal, acestea fiind protejate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestora.

Prin citirea Politicii de Confidențialitate de pe site-ul www.exegens.com, ați fost informat despre drepturile dvs. prevăzute în Legea 677/2001 si Regulamentul European 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul la informație, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul la obiecții, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi șters din baza noastră de date și vă dați consimțământul pentru culegerea informațiilor mai sus menționate în scopul menționat.

〈EN〉 Privacy Policy

To access the website www.exegens.com you do not need to provide personal data. To the extent that you would like to send us a message, we may require certain identifying data that relates to the information that may be used to contact you online or offline. This information is collected only with your consent (if you deliberately provide it through the contact form on the Exegens website or through the subscription form to the Exegens Newsletter).

We inform you that the contact details of the Exegens database are obtained directly from previous correspondence, due to the fact that you have been or are a customer of our company or because you have requested some information regarding our services.

We want to assure you in this way that our organization has taken the appropriate technical and organizational measures to protect the data used both for contractual purposes and to keep the applicants aware of our activities or news.

The data provided by the users are strictly confidential. Exegens undertakes not to provide this data to an unauthorized third party and to use it strictly for communicating with you.

The company’s security policy includes measures for security and protection of personal data, which are protected to ensure their confidentiality, integrity and availability.

By reading the Privacy Policy on the website www.exegens.com, you have been informed about your rights under the Law 677/2001 and the European Regulation 679/2016 for the protection of individuals with regard to the processing of their personal data, the right to information, the right of access, the right of intervention, the right to object, the right not to be subject to an individual decision, the right to be deleted from our database and you specifically consent to the collection of the aforementioned information for the purpose specified in this privacy policy.